Gebruiksvoorwaarden en privacy

Deze website wordt u aangeboden door Stichting Liliane Fonds. Wij besteden uiterste zorg aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desalniettemin aanvaardt het Liliane Fonds geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Deze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Uw privacy

Stichting Liliane Fonds is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Liliane Fonds leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

Met uw gegevens optimaliseren wij onze service
Op de site kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Liliane Fonds zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Het Liliane Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan het Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven door middel van een link in de nieuwsbrief.

Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Het Liliane Fonds draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens het Liliane Fonds van u heeft geregistreerd, kunt u een schriftelijk verzoek sturen voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan het Liliane Fonds. Zie de adresinformatie op de contactpagina. U ontvangt dan van ons de op u betrekking hebbende gegevens. In voorkomend geval heeft u tevens het recht om aanpassingen of verwijdering van gegevens te vragen, aan welk verzoek het Liliane Fonds redelijkerwijs gevolg zal geven.

Online machtiging

Door het online machtigingsformulier in te vullen, stelt u het Liliane Fonds in staat om (structureel) een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U kunt tot 56 dagen na afschrijving bij uw bank bezwaar maken tegen de afboeking. U kunt het bedrag en de periode waarover dit bedrag wordt afgeschreven altijd wijzigen.
Uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer worden door het Liliane Fonds volstrekt vertrouwelijk behandeld. Uw donateurschap kunt u op elk moment stopzetten per telefoon, per e-mail of per brief (zie informatie op de contactpagina). 

Donatieformulier

Om u een indruk te geven van welke hulp voor welk bedrag geboden kan worden, zijn voorbeelden opgenomen. De kosten van interventies (hulp) variëren per kind en land.
Donaties kunnen in principe niet worden herroepen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Het Liliane Fonds is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Liliane Fonds. Het Liliane Fonds is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over het Liliane Fonds, kunt u die richten aan Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch of voorlichting@lilianefonds.nl. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een reactie op uw klacht. Hier vindt u de volledige klachtenregeling.

Cookies

Het Liliane Fonds maakt op www.lilianefonds.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan het Liliane Fonds. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

Het Liliane Fonds gebruikt de volgende cookies:

  • Functionele cookies om de website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies om het bezoek aan de website te monitoren.
  • Advertising cookies om bezoekers van de website relevante advertenties van het Liliane Fonds te tonen op andere websites.
  • Social media cookies om het voor bezoekers mogelijk te maken om pagina’s van de website te delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Verwijderen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat die op uw eigen computer zijn opgeslagen. Als u cookies verwijdert, kunt u mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser staat onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.