Verstandelijk beperkte Javier (Bolivia) bij grootouders

Bestuur en toezicht

Het Liliane Fonds wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat ‘bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van ‘toezicht’. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De directeur zet de koers van het Liliane Fonds uit, verwerft, beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat de organisatie adequaat functioneert. De Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf en achteraf toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij het Liliane Fonds. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht en het Directiereglement.

Directeur

De directeur-bestuurder is Steven Berdenis van Berlekom. Hij trad op 1 juni 2018 in dienst van het Liliane Fonds. Tot die datum was Steven lid van de raad van bestuur van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Hij vervulde deze functie bijna 9 jaar. Steven begon zijn loopbaan als kinderfysiotherapeut en vervulde diverse managementfuncties gericht op zorg, zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zeven leden. Voorzitter is Jannie Riteco. Meer informatie over de samenstelling van de Raad en de achtergrond van de leden vindt u in ons jaarverslag. De Raad vergadert vijf keer per jaar, in aanwezigheid van de directeur.

De toezichthouders hebben ook een klankbordrol. Elk jaar is er een strategische themabijeenkomst met de directie, het managementteam – de managers van de drie afdelingen – en interne experts. Ten minste één maal per jaar overlegt een vertegenwoordiging van de Raad met de Ondernemingsraad (OR). Leden van de Raad zijn altijd beschikbaar voor advies op hun vakgebied.

Profiel Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende ervarings- en/of expertisegebieden vertegenwoordigd:

  • Bestuur en organisatie(ontwikkeling)
  • Internationale samenwerking en politiek
  • Handicap en (kinder-)revalidatie
  • Ethiek, integriteit en (mensen)recht
  • Communicatie, sponsoring en fondsenwerving
  • Financiën en bedrijfsvoering