Ritha en Huggo

Bestuur en toezicht

Het Liliane Fonds wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Dit betekent dat ‘bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van ‘toezicht’. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De directeur zet de koers van het Liliane Fonds uit, verwerft, beheert en besteedt de benodigde middelen, en zorgt dat de organisatie adequaat functioneert. De Raad van Toezicht geeft advies, en houdt vooraf en achteraf toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken bij het Liliane Fonds. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd in de statuten en nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht en het Bestuursreglement.

Directeur

Erik Ackerman is sinds 1 oktober 2022 directeur-bestuurder van het Liliane Fonds en MIVA. Erik Ackerman heeft brede kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, fondsenwerving en pleitbezorging, evenals een relevant netwerk. Zijn professionele visie en persoonlijke waarden sluiten aan bij die van het Liliane Fonds en MIVA: Erik vindt het belangrijk dat iedereen meedoet en gehoord wordt.

Raad van Toezicht

Het Liliane Fonds heeft een Raad van Toezicht die onafhankelijk en vrijwillig werkt. De Raad bestaat uit zes leden met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertise. De leden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. De Raad vergadert vijf keer per jaar, in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Thos Gieskes (voorzitter)
  • Annika Galle
  • Emine Kaya
  • Piet Kuijper
  • Wouter Reuvers
  • Jannie Riteco

De toezichthouders hebben ook een klankbordrol. Elk jaar vindt er een strategische themabijeenkomst plaats met de directie, het managementteam, bestaande uit de managers van de drie afdelingen: Internationale Partnerschappen en Programma’s, Communicatie & Fondsenwerving, en Bedrijfsvoering, evenals interne experts. Ten minste één maal per jaar overlegt een vertegenwoordiging van de Raad met de Ondernemingsraad (OR). Leden van de Raad zijn altijd beschikbaar voor advies op hun vakgebied.

Meer informatie over de samenstelling van de Raad en de achtergrond van de leden vind je in ons jaarverslag.