Overhandiging rapport Incluguate

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving in Guatemala

15 februari 2024

Hoewel Guatemala het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties onderschrijft, komt de overheid haar verantwoordelijkheden voor kinderen met een handicap onvoldoende na. Dat blijkt uit onderzoek naar de maatschappelijke positie van kinderen met een handicap door ons partnernetwerk Incluguate in Guatemala. Toch zijn onze partners hoopvol op verandering.

Viviana Contreras en Mario Alonzo Teletor presenteerden hun rapport met bevindingen en aanbevelingen op 6 februari aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève. Nadien nam Erik Ackerman (directeur Liliane Fonds) de rapportage in ontvangst op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch.

Rechten naleven

Dit onderzoek van Incluguate levert een wezenlijke bijdrage aan de opbouw van een rechtvaardige en inclusieve samenleving in Guatemala. Een samenleving waarin de rechten van kinderen met een handicap nageleefd worden en waarin hun positie binnen hun familie, gemeenschap en maatschappij versterkt wordt. Met het aantreden van een nieuwe regering doet zich bovendien nu de kans voor op concrete verandering, volgens Viviana Contreras.

Conclusies en aanbevelingen

Het rapport analyseert de rechten en positie van kinderen en jongeren met een handicap op de terreinen van onderwijs en gezondheid. En doet concrete aanbevelingen aan de Guatemalteekse overheid om hun rechten na te leven en hun maatschappelijke positie structureel te verbeteren.

Enkele conclusies uit het rapport:

 • Stigmatisering, barrières en ongelijkheid hebben een grote negatieve invloed op het leven van kinderen met een handicap.
 • Zorg en onderwijs zijn onvoldoende beschikbaar en toegankelijk voor kinderen met een handicap.
 • De overheid heeft geen nauwkeurige, actuele gegevens over burgers met een handicap.
 • Er is een groot tekort aan gespecialiseerd, gekwalificeerd onderwijspersoneel.

Om de huidige situatie te verbeteren, doen de onderzoekers gerichte aanbevelingen aan de overheid. Waaronder:

 • Ontwikkel campagnes om de opinie over mensen met een handicap te verbeteren en inclusie te bevorderen.
 • Verzamel betrouwbare en gedetailleerde gegevens over kinderen met een handicap.
 • Ontwikkel kwalitatief goed, inclusief onderwijs.
 • Neem fysieke barrières weg in de openbare ruimte en veranker toegankelijkheid in overheidsbeleid.
 • Stel ouders in staat op te komen voor de rechten van hun kind met een handicap.
 • Erken gebarentaal als volwaardige taal.
 • Verbeter de toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezondheidszorg, met name voor kinderen met een handicap in landelijke en afgelegen gebieden.

Regering aan zet

Het VN-Kinderrechtencomité biedt het onderzoeksrapport van Incluguate aan de regering van Guatemala aan, samen met rapporten van andere organisaties die opkomen voor kinderrechten in het land. De VN doet hierbij aanbevelingen aan de regering en nodigt hen uit om in een regeringsrapportage aan te geven hoe zij naleving van het kinderrechtenverdrag in Guatemala waarborgen.

In hun strijd voor een inclusieve samenleving staan wij aan de zijde van onze partners van Incluguate. Een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot inclusief onderwijs en gezondheidszorg en waarin de rechten van álle kinderen worden nageleefd. Zeker ook van kinderen met een handicap.