Johana lacht

Integriteit en kindveiligheid

Het Liliane Fonds en MIVA vormen samen een personele unie. De samenwerking strekt zich ook uit naar het invullen van een gezamenlijk beleid op het gebied van integriteit en kindveiligheid. Vertrouwen en verbinding liggen aan de basis van onze manier van werken en hiervoor is openheid vereist. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen die met en bij onze organisaties werken zich hier veilig en thuis voelen, en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent onder andere dat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, fraude en machtsmisbruik (hierna: ongewenst gedrag) te voorkomen. En dat zij weten dat, als het zich voordoet, het bespreken en melden ervan op een veilige en laagdrempelige manier kan.

Kinderen met een beperking zijn extra kwetsbaar voor mishandeling en (seksueel) geweld. Samen met en via onze lokale partnerorganisaties spannen we ons in om dit te voorkomen en om in te grijpen als het zich voordoet.

Het integriteitsbeleid van het Liliane Fonds en MIVA is een samenhangende aanpak waarin we beschrijven wat we doen om ongewenst gedrag te voorkomen, hoe dit gedrag gemeld kan worden en hoe we daar vervolgens mee omgaan. Het beschrijft het door het Liliane Fonds en MIVA gewenste gedrag van hun medewerkers, vrijwilligers, ambassadeurs en anderen die voor of namens het Liliane Fonds en MIVA werken, zowel in Nederland als in de landen waar we actief zijn. Met ‘anderen’ bedoelen we bijvoorbeeld ZZP’ers, consultants en fotografen.

Onderdeel van ons integriteitsbeleid is ons ‘child safeguarding’-beleid. In het werken met kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers en begeleiders, hebben het Liliane Fonds en MIVA en zijn partnerorganisaties een speciale verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen geen gevaar lopen op misbruik, mishandeling en geweld. Een omgeving waar hun rechten gerespecteerd worden en waarin snel en adequaat gehandeld wordt naar aanleiding van meldingen van misbruik, mishandeling en geweld. In het ‘child safeguarding’-beleid van het Liliane Fonds en MIVA staat welke maatregelen we nemen en hoe meldingen gedaan kunnen worden.
Ook onze partnerorganisaties hebben een ‘child safeguarding’-beleid. Daarnaast hebben wij contractueel vastgelegd dat zij ‘child safeguarding’-incidenten direct bij ons moeten melden, waarbij zij aangeven welke maatregelen er zijn genomen.

Voorkomen van ongewenst gedrag

De eerste pijler in ons integriteitsbeleid is preventie. Daarvoor:

  • hebben we een ‘child safeguarding’-beleid;
  • laten we een gedragscode ondertekenen door alle medewerkers (zowel in dienst als vrijwilligers), en iedereen die als opdrachtnemer voor ons werkt;
  • vragen we in de werving- en selectieprocedure referenties op (integriteitscheck);
  • moeten nieuwe medewerkers, mensen die in opdracht voor ons werken en diverse vrijwilligers een Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen.

Elke nieuwe medewerker neemt enkele maanden na indiensttreding verplicht deel aan een bijeenkomst waarin (on)gewenst gedrag, de meldingsprocedure bij klachten over grensoverschrijdend gedrag en de rol van de vertrouwenspersoon worden besproken. Daarnaast organiseren we jaarlijks zogeheten awareness sessies. Hier bespreken we met elkaar thema’s op het gebied van integriteit.

Melden van ongewenst gedrag

De tweede pijler van ons integriteitsbeleid is signalering en handhaving. Als er sprake is van algemene klachten of van klachten over ongewenst gedrag, willen we dat iedereen die bij of met het Liliane Fonds en MIVA werkt, weet hoe je dit kunt melden en dat melders ervan op aan kunnen dat we handelen. Dit geldt nadrukkelijk ook voor (medewerkers van onze) partnerorganisaties.

Het Liliane Fonds en MIVA hebben verschillende regelingen: een algemene klachtenregeling, een anti-fraudeprotocol, een klachtenregeling ongewenst gedrag, een klokkenluidersregeling voor meldingen binnen Europa en een ‘whistleblower and complaints policy’ voor klachten en meldingen van buiten Europa. In deze regelingen omschrijven we hoe je een klacht kunt indienen of melding kunt maken en wat er vervolgens mee gebeurt.

Iedereen die getuige is van ongewenst gedrag van welke aard dan ook, veroorzaakt door medewerkers van onze organisatie, de lokale partnerorganisaties of andere personen waar wij mee samenwerken, kan een melding maken via dit formulier. Het kan anoniem en de informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Meldingen over ongewenst gedrag worden behandeld door onze integriteitscommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een lid dat is gekozen door onze medewerkers, een lid dat is gekozen door de directeur-bestuurder, de integriteitsmedewerker en, als het een melding over kinderen betreft, het ‘child safeguarding focal point’.

De vertrouwenspersonen, de integriteitsmedewerker (mede namens de integriteitscommissie) en het ‘child safeguarding focal point’ rapporteren aan de directeur-bestuurder jaarlijks op hoofdlijnen kwalitatief en kwantitatief over de behandelde zaken. De directeur-bestuurder deelt de rapportage met de OR en met de Raad van Toezicht. Ook wordt het aantal meldingen, de aard van de meldingen en de afhandeling hiervan op onze  website en in het jaarverslag gepubliceerd. Op basis van de rapportage bepaalt de directeur-bestuurder jaarlijks op welke wijze het thema ‘integriteit’ in de organisatie aandacht nodig heeft.

Het mailadres voor algemene klachten over het Liliane Fonds, of over onze producten en diensten, is voorlichting@lilianefonds.nl