Keithly uit de Filippijnen steekt haar duim op

Beleggingsbeleid

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereldwijde inclusieve samenleving waar kinderen en jongeren met een handicap de best mogelijke kwaliteit van leven genieten. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking met deskundige lokale partnerorganisaties én dankzij de steun van trouwe donateurs. Zonder hun financiële bijdragen zou het Liliane Fonds niet in staat zijn om zijn doelstelling te behalen.

In de loop der jaren heeft het Liliane Fonds reserves opgebouwd om ervoor te zorgen dat, mochten in de toekomst de inkomsten teruglopen, kinderen en jongeren met een handicap nog steeds geholpen kunnen worden. Bovendien leverde dit spaargeld rendement op dat gedeeltelijk ingezet werd tegen inflatiecorrectie en gedeeltelijk besteed werd aan de primaire doelstelling van het fonds.

Verantwoord beleggen

Nu het niet meer mogelijk is om de negatieve rente bij banken te voorkomen door middel van spreiding van kapitaal over diverse banken, heeft het Liliane Fonds, na zorgvuldige overwegingen en onderzoeken, besloten om vanaf juli 2021 een deel van zijn vermogen defensief en duurzaam te beleggen en het beleggingsrisico zo veel mogelijk te spreiden. Het grootste deel van de portefeuille van het Liliane Fonds is belegd in obligaties en ongeveer een kwart van het vermogen wordt belegd in aandelen. Het Liliane Fonds heeft een beleggingshorizon van 10-15 jaar.

De beleggingsdoelstelling van het Liliane Fonds is tweeledig:

  • het in stand houden van het reële vermogen;
  • het behalen van een nettorendement ten behoeve van uitgaven van het Liliane Fonds en dekking van de beheerskosten.

Het beleggingsbeleid van het Liliane Fonds is gefundeerd op de uitgangspunten van United Nations Global Compact en op de Handreiking Verantwoord Financieel Beheer Goede Doelen Nederland. Dit leidt tot de volgende lijst van sectoren waarin niet belegd mag worden:

  • adult entertainment;
  • gokken (anders dan de wettelijk toegestane loterijen);
  • alcohol;
  • tabak;
  • drugs;
  • bont;
  • wapen- en oorlogsindustrie;

In zijn beleggingskeuze zal het Liliane Fonds ook niet investeren in sectoren en bedrijven die mensen-en arbeidsrechten schenden, in sectoren en bedrijven die ernstige schade veroorzaken aan natuur, milieu en/of klimaat, in bedrijven die gericht zijn op het verhandelen van schulden, in bedrijven die corruptie in stand houden en in bedrijven die handelen in strijd met de doelstelling van het Liliane Fonds zelf.

Advies en verantwoording

In zijn beleggingsstrategie laat het Liliane Fonds zich adviseren door een Nederlandse vermogensbeheerder.
Regelmatig levert de beheerder rapportages aan het Bestuur van het Liliane Fonds en hij legt verantwoording af over het gevoerde beleid.